സ്‌കോൾ കേരള - പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു       സ്കോൾ കേരള പ്ലസ്‌ടു വിദ്യാർഥികൾ വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം             Government order for NIOS students       TC നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അറിയിപ്പ്                

   0471-2342-950/ 369/ 271

SCOLE- Kerala (State Council for Open and Lifelong Education - Kerala) was established by a Government Order (G.O.(Ms)No. 206/2015/G.Edn dated 30-07-2015) as a reorganized form of Kerala State Open School which was established in 1999. The central office of SCOLE Kerala is situated in Vidya Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram. Under the Chairmanship of the Hon. Minister for Education of Kerala, Dr.K. Mohanakumar and Dr.K.M. Khaleel were appointed as Vice- Chairman and Executive Director respectively. It has General Council, Executive Council and Academic Council for decision making.

COURSES OFFERED

(i) Higher Secondary - Open Regular
Science (three combinations), Humanities (three combinations), Commerce (four combinations)
view details

(ii) Higher Secondary - Private
Humanities (five combinations), Commerce(one combination)
view details

(iii) Higher Secondary - Special Category (Part 3)
Candidates who have completed the Higher Secondary Course in the Grading System are eligible to reappear for the Higher Secondary Examination with a different subject combination after two years of study

(iv) Higher Secondary - Second Year Admission/Re-Admission

(v) Vocational Higher Secondary - Additional Mathematics
For Group B VHSE Students

(vi) Diploma in Computer Application

DOWNLOADS

> Plus One Admission - Guidelines

> Prospectus - 2020-21

> Open Regular PCP - Guidelines

> VHSE Forms

> Guidelines Second Year Admission

> Orientation Remuneration Details 2019-21 First Year

> Orientation Remuneration Details 2018-20 Second Year

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2018-20 batch First and Second Year

> Notification for the vacancy of Vice Chairman and Executive Director

> Notice - 2018-20 batch OR caution deposit

> Honorarium to Principal,Office Attendant & Sweeper - Receipt

> Orientation Instructions and Forms 2019-21 Batch First Year

> HSE Exam Notification March 2020

> Orientation Instructions and Forms 2018-20 Batch Second Year

> DCA Instructions

> DCA Instruction To Study Centre Principal

> Second Year Admission/Re-Admission Guidelines

> DCA Expenditure Statement - Theory

> DCA Expenditure Statement - Practical

> DCA Exam Instructions To Principal

> DCA Exam Pre-receipt

> DCA Exam Practical Mark Sheet

> TA Form

> DCA Fourth Batch Exam General Instructions

> DCA Fourth Batch Exam Letter to Principal

> DCA Fourth Batch Exam Notification 2019

> DCA Fourth Batch Exam Application Form

> Orientation Remuneration Details 2017-19 Second Year

> Orientation Remuneration Details 2018-20 First Year

> Orientation Remuneration Details - SNV Sanskrit HSS

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2017-19 First and Second Year

> പ്രളയ കെടുതിയിൽ സ്‌കോൾ കേരള അനുവദിച്ച അസൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

> Orientation Instructions and Forms

> NIOS Order

> DCA Revaluation Form

> DCA Re-Admission Instructions

> DCA Re-Admission Application Form

> Instructions for issuing new DCA study Centres

> Application form for new DCA study Centre

> Application For Condonation Of Shortage of Attendance

> DCA Duplicate Certificate-Mark list Instructions

> Affidavit for DCA Duplicate Certificate-Mark list

> Application Form - DCA Duplicate Certificate

> Application Form - DCA Duplicate Mark list

> PCP Forms

> DCA Approved - G.O

VIEW ALL

10/28/2020 10:37:32 am
10/28/2020 07:37:32 pm10/28/2020

Copyright © 2020 SCOLE Kerala. All Rights Reserved.

State Office


SCOLE Kerala
Vidya Bhavan, Poojappura
Thiruvanthapuram- 695012
Kerala

Regional Office

SCOLE Kerala
Civil Station Compound
Uphill
Malappuram - 676505
Kerala