2018-20 ബാച്ച് ഓപ്പൺ റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള രസീത് മാർച്ച് 25 നകം സമർപ്പിക്കണം                     NIOS മുഖേന സെക്കണ്ടറി തലത്തിൽ നിർദിഷ്ട യോഗ്യത നേടിയവർ സ്‌കോൾ കേരള - പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ഇക്യുവലെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല       TC നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അറിയിപ്പ്                          

   0471-2342-950/ 369/ 271

SCOLE- Kerala (State Council for Open and Lifelong Education - Kerala) was established by a Government Order (G.O.(Ms)No. 206/2015/G.Edn dated 30-07-2015) as a reorganized form of Kerala State Open School which was established in 1999. The central office of SCOLE Kerala is situated in Vidya Bhavan, Poojappura, Thiruvananthapuram. Under the Chairmanship of the Hon. Minister for Education of Kerala, Dr.K. Mohanakumar and Dr.K.M. Khaleel were appointed as Vice- Chairman and Executive Director respectively. It has General Council, Executive Council and Academic Council for decision making.

IMPORTANT DATES

SCOLE Kerala invites online registration for higher secondary plus one open regular and private registration.

01 June, 2019
Commencement of Registration

27 July, 2019
Last date of Applications without fine

02 November, 2019
Last date with a fine of Rs. 60/-

DOWNLOADS

> Notice - 2018-20 batch OR caution deposit

> Honorarium to Principal,Office Attendant & Sweeper - Receipt

> Orientation Instructions and Forms 2019-21 Batch First Year

> HSE Exam Notification March 2020

> Orientation Instructions and Forms 2018-20 Batch Second Year

> DCA Instructions

> DCA Instruction To Study Centre Principal

> Second Year Admission/Re-Admission Guidelines

> DCA Expenditure Statement - Theory

> DCA Expenditure Statement - Practical

> DCA Exam Instructions To Principal

> DCA Exam Pre-receipt

> DCA Exam Practical Mark Sheet

> TA Form

> DCA Fourth Batch Exam General Instructions

> DCA Fourth Batch Exam Letter to Principal

> DCA Fourth Batch Exam Notification 2019

> DCA Fourth Batch Exam Application Form

> Orientation Remuneration Details 2017-19 Second Year

> Orientation Remuneration Details 2018-20 First Year

> Orientation Remuneration Details - SNV Sanskrit HSS

> VHSE Additional Mathematics Remuneration Details 2017-19 First and Second Year

> പ്രളയ കെടുതിയിൽ സ്‌കോൾ കേരള അനുവദിച്ച അസൽ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

> Orientation Instructions and Forms

> NIOS Order

> DCA Revaluation Form

> DCA Re-Admission Instructions

> DCA Re-Admission Application Form

> Instructions for issuing new DCA study Centres

> Application form for new DCA study Centre

> Application For Condonation Of Shortage of Attendance

> DCA Duplicate Certificate-Mark list Instructions

> Affidavit for DCA Duplicate Certificate-Mark list

> Application Form - DCA Duplicate Certificate

> Application Form - DCA Duplicate Mark list

> PCP Forms

> DCA Approved - G.O

VIEW ALL

Copyright © 2020 SCOLE Kerala. All Rights Reserved.

State Office


SCOLE Kerala
Vidya Bhavan, Poojappura
Thiruvanthapuram- 695012
Kerala

Regional Office

SCOLE Kerala
Civil Station Compound
Uphill
Malappuram - 676505
Kerala